KANCELARIA SYNDYK IZABELI SKONIECZNEJ - POWAŁKI

Wrocław. 1 sierpnia 2016 r.

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym "A.P.S. Invest" sp. z o.o. we Wrocławiu, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 72/14), ogłasza, że 20 lipca 2016 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości.

INFORMACJA O STANIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE A.P.S. INVEST SP. Z O.O. W UPADŁOŚĆI LIKWIDACYJNEJ

1) OGŁOSZENIE UPADŁOŚĆI

- Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 29.10.2014 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 233/14 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika "A.P.S. INVEST" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 22 (KRS 0000314211), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Skoniecznej-Powałki.

Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 72/14.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

 

 2)  LISTA WIERZYTELNOŚCI

13.03.2015 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VIII Wydziale Gospodarczym złożona została lista wierzytelnośc

 

© 2013-2020 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl