KANCELARIA SYNDYK IZABELI SKONIECZNEJ - POWAŁKI

5 luty 2016 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA APS INVEST SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

regulamin.pdf 

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA APS INVEST SP. Z O.O. ZSIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

TREŚĆ REGULAMINU.pdf 

WROCŁAW, 5 MARCA 2015 R.

REGULAMIN SPRZEDAŻY SAMOCHODU AUDI A4 Z MASY UPADŁOŚCI A.P.S. INVEST SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Z DNIA 27.02.2015 R.

Wrocław, 11 marca 2015 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO A.P.S. INVEST

 

Regulamin sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z masy upadłości A.P.S. INVEST sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

§ 1.

1.       Sprzedaż organizowana jest na podstawie postanowienia Sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych Sędziego – komisarza Pawła Bilińskiego z dnia 13.02.2015 r. sygn. akt VIII GUp 72/14, zezwalającego syndykowi  na sprzedaż z wolnej ręki zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego – A.P.S. Invest sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu oraz zmieniającego go postanowienia Sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej , Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, Sędziego – komisarza Pawła Bilińskiego z dnia 27.10.2015 r. sygn. akt VIII GUp 72/14.

2.       Sprzedaż prowadzona jest w formie przetargów pisemnych oraz w przypadkach wskazanych w niniejszym regulaminie aukcji i negocjacji ,  w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

3.       Syndyk A.P.S. INVEST sp. z o.o. we Wrocławiu w upadłości likwidacyjnej informuje o przedmiocie, trybie, terminie, miejscu i warunkach sprzedaży obwieszczeniami zamieszczonymi w co najmniej dwóch poczytnych dziennikach (jeden o zasięgu krajowym) oraz w Urzędzie Miasta Legnicy i w Sądzie Rejonowym w Legnicy.  Dodatkowo informacje o sprzedaży znajdują się  na stronach: www.ardobiejewska.pl, www.syndyk-skonieczna.prv.pl oraz darmowych portalach internetowych. Syndyk informuje o sprzedaży także przez wysyłanie do potencjalnych oferentów zaproszeń  do składania ofert.

4.       Obwieszczenia oraz zaproszenia do składania ofert nie stanowią ofert sprzedaży.

5.       W razie gdyby w sposób wskazany wyżej nie doszło do zbycia rzeczy, Syndyk będzie  oferował przedmiot sprzedaży w trybie pozaprzetargowym prowadząc negocjacje z podmiotami zainteresowanymi. 

 

Opis przedmiotu sprzedaży

§ 2.

 Przedmiotem sprzedaży jest zorganizowana część przedsiębiorstwa upadłego, na którą składają się:

 

1. położona w Legnicy przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 22 nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 0,0219 ha, sposób korzystania: BP – zurbanizowane tereny niezabudowane, nr działki 786/1 (obręb nr 0009-Fabryczna), dla której Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1L/ 00061799/8.

 

Nieruchomość jest obciążona:

·           hipoteką umowną łączną, wysokość sumy hipotecznej 646 330,92 zł, ustanowioną na rzecz IDEA BANK S.A. w Warszawie, w związku z zawarciem przez upadłego umowy kredytu nr DK/KR-FI/4450440/13 z dnia 07 marca 2013 r. Hipoteka zabezpiecza spłatę kapitału kredytu, odsetek obliczonych według zmiennej stopy procentowej, wynoszących na dzień zawarcia umowy kredytu 9,90%, odsetek karnych za zwłokę w wysokości równej czterokrotności oprocentowania kredytu lombardowego, przyznanych kosztów postępowania oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne od kredytu (roszczeń o odszkodowanie za zwłokę, kosztów monitów, wezwań do zapłaty i zawiadomień, kosztów zaświadczeń, prowizji i opłat, kosztów wycen nieruchomości i audytów prawnych nieruchomości, kosztów ubezpieczenia nieruchomości - gdyby obowiązek ten obciążał bank).Księgi współobciążone: nr LE1L / 00061795 / 0 oraz LE1L / 00042143 / 6

·           hipoteką umowną łączną, wysokość sumy hipotecznej: 185 352,70 zł,  ustanowioną na rzecz IDEA BANK S.A. w Warszawie, w związku z zawarciem przez dłużnika umowy kredytu nr DK/KR-FI/4452621/13 z dnia 25 marca 2013r., zabezpieczającą spłatę kapitału kredytu, odsetek obliczanych według zmiennej stopy procentowej, wynoszących na dzień zawarcia umowy kredytu 8,92%, odsetek karnych za zwłokę w wysokości równej czterokrotności oprocentowania kredytu lombardowego, przyznanych kosztów postępowania oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne od kredytu (roszczeń o odszkodowanie za zwłokę, kosztów monitów, wezwań do zapłaty i zawiadomień, kosztów zaświadczeń, prowizji i opłat, kosztów wycen nieruchomości i audytów prawnych nieruchomości, kosztów ubezpieczenia nieruchomości - gdyby obowiązek ten obciążał bank).

Księgi współobciążone:  LE1L/00061795/0 i LE1L/00042143/6.

 

2. położona w Legnicy przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 24 nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 0,0233 ha, sposób korzystania: BP – zurbanizowane tereny niezabudowane,  nr działki 1289 (obręb nr 0009-Fabryczna), dla której Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1L/00042143/6

Nieruchomość jest obciążona:

·         hipoteką umowną łączną, suma hipoteczna 646 330,92 zł, ustanowioną na rzecz IDEA BANK S.A. w Warszawie, w związku z zawarciem przez dłużnika umowy kredytu nr DK/KR-FI/4450440/13 z dnia 07 marca 2013 r. zabezpieczającą spłatę kapitału kredytu, odsetek obliczonych według zmiennej stopy procentowej, wynoszących na dzień zawarcia umowy kredytu 9,90%, odsetek karnych za zwłokę w wysokości równej czterokrotności oprocentowania kredytu lombardowego, przyznanych kosztów postępowania oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne od kredytu (roszczeń o odszkodowanie za zwłokę, kosztów monitów, wezwań do zapłaty i zawiadomień, kosztów zaświadczeń, prowizji i opłat, kosztów wycen nieruchomości i audytów prawnych nieruchomości, kosztów ubezpieczenia nieruchomości - gdyby obowiązek ten obciążał bank). Księgi współobciążone: nr LE1L/00061795/0 oraz LE1L/00061799/8.

·         hipoteką umowną łączną, suma hipoteczna: 185 352,70 zł, ustanowioną na rzecz IDEA BANK S.A. w Warszawie, w związku z zawarciem przez dłużnika umowy kredytu nr DK/KR-FI/4452621/13 z dnia 25 marca 2013 r., zabezpieczającą spłatę kapitału kredytu, odsetek obliczanych według zmiennej stopy procentowej, wynoszących na dzień zawarcia umowy kredytu 8,92%, odsetek karnych za zwłokę w wysokości równej czterokrotności oprocentowania kredytu lombardowego, przyznanych kosztów postępowania oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne od kredytu (roszczeń o odszkodowanie za zwłokę, kosztów monitów, wezwań do zapłaty i zawiadomień, kosztów zaświadczeń, prowizji i opłat, kosztów wycen nieruchomości i audytów prawnych nieruchomości, kosztów ubezpieczenia nieruchomości - gdyby obowiązek ten obciążał bank). Księgi współobciążone: LE1L/00061795/0 oraz LE1L/00061799/8.

              

3. położona w Legnicy przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 20 nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 0,0215 ha, sposób korzystania: BP – zurbanizowane tereny niezabudowane,  nr działki 787/3 (obręb nr 0009-Fabryczna), dla której Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  KW nr LE1L/00061795/0.        

Nieruchomość jest obciążona:

·         hipoteką umowną łączną, wysokość sumy hipotecznej : 646 330,92  zł., ustanowioną na rzecz IDEA BANK S.A. w Warszawie, w związku z zawarciem przez dłużnika umowy kredytu nr DK/KR-FI/4450440/13 z dnia 07 marca 2013 r., zabezpieczającą spłatę kapitału kredytu, odsetek obliczonych według zmiennej stopy procentowej, wynoszących na dzień zawarcia umowy kredytu 9,90%, odsetek karnych za zwłokę w wysokości równej czterokrotności oprocentowania kredytu lombardowego, przyznanych kosztów postępowania oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne od kredytu (roszczeń o odszkodowanie za zwłokę, kosztów monitów, wezwań do zapłaty i zawiadomień, kosztów zaświadczeń, prowizji i opłat, kosztów wycen nieruchomości i audytów prawnych nieruchomości, kosztów ubezpieczenia nieruchomości - gdyby obowiązek ten obciążał bank). Księgi współobciążone: nr  LE1L /00042143/ 6 oraz  LE1L/ 00061799/8.

·         hipoteką umowną łączną, wysokość sumy hipotecznej: 185 352,70 zł, ustanowioną na rzecz IDEA BANK S.A. w Warszawie, w związku z zawarciem przez dłużnika umowy kredytu nr DK/KR-FI/4452621/13 z dnia 25 marca 2013r., zabezpieczającą spłatę kapitału kredytu, odsetek obliczanych według zmiennej stopy procentowej, wynoszących na dzień zawarcia umowy kredytu 8,92%, odsetek karnych za zwłokę w wysokości równej czterokrotności oprocentowania kredytu lombardowego, przyznanych kosztów postępowania oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne od kredytu (roszczeń o odszkodowanie za zwłokę, kosztów monitów, wezwań do zapłaty i zawiadomień, kosztów zaświadczeń, prowizji i opłat, kosztów wycen nieruchomości i audytów prawnych nieruchomości, kosztów ubezpieczenia nieruchomości - gdyby obowiązek ten obciążał bank). Księgi współobciążone:  nr  LE1L /00042143/ 6 oraz  LE1L/ 00061799/8.

 

4.            dokumentacja budowlana dotycząca w/w nieruchomości, w skład której wchodzą:

a.        decyzja o pozwoleniu na budowę  - pozwolenie na budowę nr 280/2010 Prezydenta Miasta Legnicy z dn. 15.06.2010 r. – kopia

b.       decyzja Prezydenta Miasta Legnicy nr 421/2011 z dn. 08.08.2011 r. – przeniesienie decyzji nr 280/2010 na APS Invest sp. z o.o. we Wrocławiu – kopia

c.        projekt budowlany - załącznik nr 2 do decyzji pozwolenia na budowę nr 280/2010 z dn. 15.06.2010 r. - oryginał

d.       projekt zagospodarowania terenu - załącznik nr 1 do decyzji pozwolenia na budowę nr 280/2010 z dn. 15.06.2010 r. - oryginał

e.       dziennik budowy rozbiórki nr 439/2011 z dn. 08.08.2011 r.

Projekt budowlany dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie plombowej pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi w Legnicy przy ul. Piotra Ściegiennego 20 -24. Budynek został zaprojektowany jako w pełni podpiwniczony  18 mieszkaniowy, liczba kondygnacji 4 +poddasze użytkowe. Piwnice w całości przeznaczono na powierzchnię garażową na 12 stanowisk.

 

Cena
§ 3.

1.       Przedmiot sprzedaży oferowany jest jako całość. Oferty częściowe będą odrzucane.

2.       Cena minimalna (dalej też: cena łączna) przedmiotu sprzedaży wynosi 438 679,50 zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 50/100)  i składają się na nią:

·         kwota 124 334,25 zł netto będąca ceną minimalną za nieruchomość o nr działki: 786/1, nr księgi wieczystej KW LE1L/ 00061799/8.

·         kwota 132 282 zł netto będąca ceną minimalną za nieruchomość o nr działki: 1289, nr księgi wieczystej KW LE1L/00042143/6.

·         kwota 122 063,25 zł netto będąca ceną minimalną za nieruchomość o nr działki: 787/3, nr księgi wieczystej LE1L/00061795/0

·         kwota 60 000 zł netto będąca ceną minimalną za dokumentację budowlaną.

3.       Cena wywoławcza jest ceną netto. Cena sprzedaży ustalona w toku sprzedaży podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług w stawce 23%.

4.       Forma zapłat ceny sprzedaży jest przelew. Za datę zapłaty uważa się wpływ środków na rachunek bankowy upadłej spółki.

5.       Cena sprzedaży – ponad kwotę uiszczonego wadium – może być uiszczona w całości lub części ze środków własnych lub ze środków pochodzących z udzielonego nabywcy kredytu bankowego.

6.       W razie zapłaty ceny ze środków własnych – cena winna zostać uiszczona na dzień przed wyznaczoną datą zawarcia umowy sprzedaży.

7.       W razie zapłaty ceny ze środków pochodzących z kredytu bankowego, zapłata ceny nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych  od zawarcia umowy sprzedaży. W takim wypadku, nabywca jest zobowiązany złożyć w treści umowy sprzedaży  oświadczenie o ustanowieniu tytułu egzekucyjnego w trybie art.777 §1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie obowiązku zapłaty reszty ceny, a ponadto przy zawieraniu umowy sprzedaży obowiązany jest okazać umowę kredytową lub inny dokument wystawiony przez bank kredytujący, potwierdzający przyznanie kredytu w kwocie wystarczającej na pokrycie pozostałej do zapłaty części ceny, która nie będzie finansowana ze środków własnych.

 

Wadium

§ 4.

1.       Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

2.       Wadium wnosi się w gotówce na rachunek bankowy masy upadłości A.P.S. INVEST sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej: 34 2490 0005 0000 4520 4971 4235.

3.       Wadium zabezpiecza zawarcie umowy sprzedaży oraz zapłatę całej ceny.

4.       W chwili otrzymania przez Syndyka ceny sprzedaży pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium, wadium oferenta wybranego zalicza się na poczet ceny zakupu.

5.       Oferentom niewybranym, oferentom, którzy nie biorą udziału w negocjacjach  lub którym nie udzielono przybicia, Syndyk zwraca wadium w terminie 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu, zakończenia aukcji lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty.

6.       Wadium jest złożone, jeżeli przed upływem terminu do składania ofert, środki pieniężne znajdować się będą na wskazanym wyżej rachunku bankowym masy upadłości A.P.S. INVEST sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

 

Warunki oferty

§ 5.

1.       Oferta powinna spełniać wszystkie warunki podane w obwieszczeniach i niniejszym regulaminie, a w  szczególności zawierać powinna:

a) nazwę i siedzibę (lub miejsce zamieszkania) oferenta oraz datę sporządzania oferty,

b)  wskazanie przedmiotu oferty,

c) proponowaną cenę zakupu, nie niższą niż cena wywoławcza. Cena powinna zostać określona przez podanie ceny łącznej i cen oferowanych za każdą nieruchomość z osobna oraz za dokumentację budowlaną. W razie różnicy w cenie łącznej i sumie cen cząstkowych, decyduje wynik zsumowania cen cząstkowych.

d) numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium.  

2.       Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi niniejszym Regulaminem załącznikami muszą być sporządzone w języku polskim.

3.       Oferta wraz załącznikami, stanowiącymi jej integralną część, powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

4.       Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg – przedsiębiorstwo VIII GUp 72/14”.

 

§ 6.

1. Do oferty należy dołączyć, podpisane przez osoby umocowane do działania w imieniu oferenta, następujące oświadczenia Oferenta:

a) o zapoznaniu się z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie i obwieszczeniach oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

b) o zobowiązaniu się - w przypadku wybrania jego oferty lub udzielenia przybicia  - do zawarcia w terminie określonym przez syndyka umowy sprzedaży oraz zapłaty ceny,

c) że nie wnosi zastrzeżeń co do stanu prawnego i faktycznego przedmiotu sprzedaży,

d) zobowiązanie do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sprzedażą.

2. Oprócz oświadczeń, wskazanych w ust. 1, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a) kopię dokumentu nadania NIP oraz REGON, a także wydruk  z ewidencji działalności

gospodarczej – dotyczy oferentów osób fizycznych będących przedsiębiorcami,

b) odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego – dotyczy podmiotów

zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

c) kserokopie dowodu osobistego – dotyczy oferentów – osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami.

d) potwierdzenie uiszczenia wadium

e) dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu oferenta innego niż osoba fizyczna działająca w imieniu własnym. 

 

§7.

1.       Oferty należy  składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Długa 16a/23, 53-658 Wrocław) w godz. od 9:00. do 15:00 lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) na wskazany wyżej adres, przy czym w przypadku składania oferty za pośrednictwem o terminie jej złożenia decyduje  data wpływu do kancelarii Syndyka.

2.       Termin składania ofert w pierwszym przetargu upływa w dniu 15 stycznia 2016 r. o godz. 15:00.

3.       Otwarcie ofert odbędzie się w Kancelarii Syndyka w dniu 18 stycznia 2016 r. o godz. 15:00. 

4.       Oferent związany jest ofertą do czasu wyboru innej oferty lub zamknięcia przetargu bez wyboru ofert, a w razie organizowania aukcji – do czasu jej zakończenia.

 

Przetarg

§ 8.

1.       Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

2.       Przetarg dochodzi do skutku, jeżeli została złożona przynajmniej jedna ważna oferta.

3.       Wyboru oferty dokonuje Syndyk.

 

§ 9.

1.       Część jawną przetargu Syndyk przeprowadza w obecności oferentów (jeżeli się stawią), przy udziale powołanej przez siebie Komisji Przetargowej, w skład której Syndyk wchodzi jako przewodniczący.

2.       Nieobecność oferenta nie wstrzymuje przetargu i nie unieważnia jego oferty.

3.        W części jawnej Komisja:

a) stwierdza prawidłowość obwieszczenia o przetargu,

b) ustala liczbę złożonych ofert oraz kolejność ich zgłoszenia według daty wpływu

c) sporządza listę obecności przedstawicieli oferentów.

4.       Po zakończeniu części jawnej, Syndyk przystępuje do części niejawnej.

 

§ 10.

1.       W niejawnej części przetargu Syndyk:

a) dokonuje formalnej analizy ofert,

b) ustala, które z ofert uznaje za ważne, a które odrzuca i dlaczego,

c) dokonuje szczegółowej analizy ofert według warunków określonych w obwieszczeniu

o przetargu, jak również w postanowieniach niniejszego Regulaminu,

d)wybiera ofertę najkorzystniejszą albo ustala, że żadna z ofert nie zostaje przyjęta.

2.       Odrzuceniu podlegają oferty:

·         oferenta, który zaproponował cenę łączną lub cenę za poszczególny składnik zorganizowanej części przedsiębiorstwa w kwocie niższej od minimalnej

·         niespełniające wymagań określonych niniejszym Regulaminem oraz w obwieszczeniach o sprzedaży

·         oferenta podlegającego wykluczeniu

·         oferty warunkowe.

Wybór oferty

§ 11.

1.       Podstawowe kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa zaoferowana cena równa cenie wywoławczej lub wyższa od niej.

2.       W razie gdyby wpłynęły oferty równorzędne, Syndyk może:

- dokonać swobodnego wyboru oferty  albo

- zarządzić w dniu otwarcia ofert dodatkowo aukcję (licytację) albo

- rozpocząć negocjacje w wyniku, których zawrze umowę z tym oferentem, który zaoferuje najlepsze warunki przyszłej umowy sprzedaży.  

3.       Dokonując swobodnego wyboru oferty lub wyboru oferenta w drodze negocjacji, Syndyk weźmie pod uwagę dodatkowe kryteria (zgodnie z podaną niżej kolejnością):

- wysokość zaoferowanej ceny za poszczególne składniki przedmiotu sprzedaży

- sposób uiszczenia ceny (preferowane - środki własne).

4.        Za oferty równorzędne uważa się ofertę zawierającą cenę najwyższą oraz oferty zawierające ceny z nią tożsame bądź niższe od niej o nie więcej niż 10 % tej ceny.

 

Negocjacje

§12.

1.       Ceną wyjściową w negocjacjach jest najwyższa zaoferowana cena.

2.       Przystąpienie do negocjacji następuje, o ile co najmniej dwóch oferentów, którzy mieliby brać  udział w negocjacjach jest  należycie reprezentowana na otwarciu ofert i wyraża zgodę na negocjacje. Wraz ze zgodą, oferenci składają  oświadczenie o przedłużeniu związania ofertami o kolejne 14 dni. Zgodę na negocjacje i oświadczenie o przedłużeniu ofert składa się na posiedzeniu, na którym nastąpiło otwarcie ofert.

3.       Oferentów, którzy mieliby brać udział w negocjacjach, a nie stawili się na otwarciu ofert, Syndyk powiadamia pisemnie o możliwości wzięcia udziału w negocjacjach wyznaczając im trzydniowy termin na wyrażenie zgody na przystąpienie do negocjacji i złożenie oświadczenia o związaniu ofertą zgodnie z w/w pkt. 2

4.       W razie przystąpienia do negocjacji, Syndyk zamyka przetarg bez wyboru oferty.

5.       Czas trwania negocjacji jest nie dłuższy niż 14 dni. Za zgodą oferentów termin ten oraz termin związania ofertą, może zostać wydłużony. Z propozycją przedłużenia terminu trwania negocjacji  może wystąpić wyłącznie Syndyk.

 

Aukcja

§ 13.

1.       Uczestnikami aukcji są oferenci, którzy złożyli oferty równorzędne i stawili się w dacie otwarcia ofert osobiście lub przez pełnomocników.

2.       Aukcja  ma formę ustną i rozpoczyna się od wywołania najwyższej ceny zaproponowanej przez oferentów w ofertach pisemnych (ceny łącznej).

3.       Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1000 zł .

4.       Zaoferowana cena przestaje wiązać oferenta, gdy inny oferent zaoferuje wyższą cenę.

5.       Po ustaniu postąpień Syndyk, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka licytację i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

6.       Cena, którą zaoferował licytant, któremu udzielono przybicia, w kwocie ponad cenę zaoferowaną w ofercie pisemnej, ulega proporcjonalnemu przypisaniu  do poszczególnych części przedmiotu przetargu (każdej z nieruchomości z osobna i dokumentacji budowlanej)

 

Zamknięcie przetargu i aukcji

§ 14.

1. Z przebiegu przetargu i aukcji Komisja Przetargowa sporządza i podpisuje w dwóch egzemplarzach protokół, dokumentujący podstawowe czynności związane ze sprzedażą, w tym:

a) opis przedmiotu przetargu i aukcji,

b) imię i nazwisko lub nazwę oferentów biorących udział w przetargu i aukcji,

c) proponowane ceny,

d) informację o spełnieniu przez oferenta warunków przetargu,

f) uzasadnienie odrzucenia oferty,

g) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru – w razie rozstrzygnięcia przetargu,

h) wskazanie oferenta, któremu udzielono przybicia – w razie aukcji,

i)  zamknięcie przetargu bez dokonania wyboru oferty.

2. Protokół składany jest niezwłocznie do akt postępowania upadłościowego, zaś jego odpisy poświadczone przez Syndyka za zgodność z oryginałem, przesyłane są uczestnikom postępowania.

 

§ 15.

1.     Ogłoszenie wyniku przetargu nastąpi niezwłocznie po jego zakończeniu. Oferenci, którzy nie stawili się na ogłoszenie ofert, o wyniku przetargu lub aukcji oraz zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru ofert, zostaną powiadomieni pisemnie na adresy wskazane w ofertach.

2.     Oferent, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony odrębnym pismem za potwierdzeniem odbioru o wyborze oferty oraz o terminie i warunkach zawarcia umowy sprzedaży.

 

Umowa  z wybranym oferentem

§ 16.

1.       Z oferentem wybranym w drodze przetargu lub negocjacji oraz oferentem, któremu udzielono przybicia, Syndyk zawiera w formie aktu notarialnego  (forma szczególna) umowę sprzedaży w kancelarii notarialnej przez siebie wskazanej, w terminie  nie dłuższym aniżeli 45 dni od daty wyboru oferty lub oferenta. Na wniosek drugiej strony, Syndyk może wydłużyć termin zawarcia umowy sprzedaży o 30 dni.

2.       Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży i zapłacie całej ceny.

 

§ 17.

1.       Jeżeli oferent uchyla się w wyznaczonym przez Syndyka terminie od zawarcia umowy sprzedaży lub zapłaty ceny, traci wadium. Dodatkowo w takiej sytuacji, Syndyk może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a oferent może zostać wykluczony ze sprzedaży w przypadku ogłoszenia kolejnego przetargu lub prowadzenia sprzedaży w innej formie wybranej przez Syndyka, na ten sam lub inny przedmiot, w tym lub innych postępowaniach. Oferta złożona przez takiego oferenta podlega odrzuceniu.

2.       W przypadku nie zawarcia umowy z wybranym przez Syndyka w przetargu lub aukcji oferentem, Syndyk dokonuje wyboru dalszej najbardziej korzystnej oferty, o ile jej oferent wyrazi zgodę.

3.       W przypadku nie zawarcia umowy z oferentem wybranym w drodze negocjacji, Syndyk prowadzi negocjacje z pozostałymi oferentami, którzy brali udział w negocjacjach, o którzy wyrażą na to zgodę.

 

§ 18.

1. Rękojmia za wady przedmiotu sprzedaży jest wyłączona.

2. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, aukcji lub zakończenia negocjacji bez podania przyczyn oraz prawo do  swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia.

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać po uprzednim telefonicznym umówieniu pod nr telefonu 606 236 700. To samo dotyczy oględzin.

 

Wrocław, 12 marca 2015 r.

REGULAMINN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI OBJĘTYCH MASĄ UPADŁOŚCI A.P.S. INVEST SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

© 2013-2020 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl