KANCELARIA SYNDYK IZABELI SKONIECZNEJ - POWAŁKI

Wrocław, 10 października 2016 r.

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 20 czerwca 2016 r. stwierdzil zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku HAWOMAR sp. z o.o. sp. k. w Obornikach Śląskich

INFORMACJA O STANIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE HAWOMAR SP. Z O.O. SP. K.W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

1) OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

-Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 19 listopada 2014 r., sygn. akt VIII GU 225/14, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Hawomar Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w Obornikach Śląskich, KRS 465967, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka w osobie Izabeli Skoniecznej-Powałki.

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 74/14.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się
na nie w postępowaniu upadłościowym.

 2) ukazanie się ogłoszenia w MSIG - 6 maja 2015 r.

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Hawomar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w upadłości likwidacyjnej w Obornikach Śląskich (nr KRS 0000465967), sygn. akt VIII GUp 74/14, ogłasza, że została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.

© 2013-2020 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl