KANCELARIA SYNDYK IZABELI SKONIECZNEJ - POWAŁKI

22 MAJA 2015 R

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI 29 MAJA 2015 R,

1)

„Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, postanowieniem z dnia 22 maja 2015 r., sygn. akt VIII GU 128/15, ogłosił upadłość – obejmującą likwidację majątku dłużnika jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Moniki Zauchy (numer PESEL 84120904521), zamieszkałej we Wrocławiu, wyznaczając sędziego – komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Skoniecznej – Powałki.

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 24/15.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu – komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.”Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2020 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl