KANCELARIA SYNDYK IZABELI SKONIECZNEJ - POWAŁKI

Wrocław, 10.10.2016 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z 29 grudnia 2015 r., sygn. akt VIII GU 361/15, ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej Joanny Adamczewskiej-Motowidło (numer PESEL (informacja ukryta) ), wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Anny Brzozowskiej-Szkody i syndyka w osobie Izabeli Skoniecznej-Powałki.

Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, (informacja ukryta), 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 108/15.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

 Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2020 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl