KANCELARIA SYNDYK IZABELI SKONIECZNEJ - POWAŁKI

Wrocław, 30 marca 2015 r.

1) Ogłoszenie upadłości

,,Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, postanowieniem z 18 marca 2015 r., sygn. akt VIII GU 3/15 ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej Wandy Misa (nr PESEL: 50022114207) zamieszkałej w Trzebnicy przy ul. Ogrodowej 23/1, wyznaczając sędziego – komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka w osobie Izabeli Skoniecznej – Powałki.

Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego – komisarza pod adres : Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 9/15

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym”

2) Ogłoszenie w MSiG

30.03.2015 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości Wandy Misa

3) Ogłoszenie w MSIG z dnia 28 września 2015 r.

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym
likwidację majątku Mieczysława Misy (PESEL:
42040103035), jako osoby nieprowadzącej działalności
gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 10/15) ogłasza, że sporządzona
została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka
Sędziemu komisarzowi 26 sierpnia 2015 r., którą można
przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-
Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych
i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu,
oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się
obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2020 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl